គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com
ឥណទានគេហដ្ឋាន

ឥណទានគេហដ្ឋាន

ឥណទាន​គេហដ្ឋាន​ជា​សេវា​ឥណទាន​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ផ្ដល់ជូន​ ​សាធារណ​ជន​​ដែល​មាន​លក្ខណ​សម្បត្ដិ​គ្រប់​គ្រាន់​ស្របតាម​លក្ខណវិនិច្ឆ័យ​ ​ដើម្បី​ទិញ​ ​ឬ​ ​សាងសង់​គេហដ្ឋាន​នៅ​​លើ​​ដី​ក​ម្មសិទ្ធិ​ដែល​មាន​ស្រាប់សម្រាប់​ស្នាក់​នៅ​ផ្ទាល់​ខ្លួន​ ​ឬ​លក្ខណ​គ្រួសារ​។