គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com
ឥណទានគ្រឿងច្រក

ឥណទានគ្រឿងច្រក

ជាប្រភេទសេវាឥណទាន ដែលគ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនអតិថិជនដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិនៃអាជីវកម្មគ្រប់គ្រាន់ និង   រឹងម៉ាំ សម្រាប់បំពេញបង្រ្គប់នូវទឹកប្រាក់ដែលខ្លួនមាន ដើម្បីទិញគ្រឿងចក្រគ្រប់ប្រភេទ​តាម​តម្រូវការ យកមកបម្រើដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងវិស័យកសិកម្មក្តី ឬការសាងសង់សំណង់ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗក្តី ដូចជា : ត្រាក់ទ័រ  ប៊ុលដូហ៊្សរ អេស្កាវ៉ាទ័រ ឡានដឹក ។ល។

កម្រងរូបភាព