គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ អូរ៉ូ ហ្វាយនែនខប
ORO FINANCECORP Plc.,
+855 23 955 567 / +855 23 988 898
info@orofinancecorp.com
ថ្ងៃ៣០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨គណៈគ្រប់គ្រង់ឥណទា ចុះទៅខេត្តបាត់ដំបងជួបជាមួយអតិថិជន និងស្វែងយោលអំពីដំណោះស្រាយទូទៅ

ថ្ងៃ៣០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨គណៈគ្រប់គ្រង់ឥណទា ចុះទៅខេត្តបាត់ដំបងជួបជាមួយអតិថិជន និងស្វែងយោលអំពីដំណោះស្រាយទូទៅ

នៅថ្ងៃទី៣០ ឧសភា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រុមការងារស្នាក់ការកណ្តាលដឹកនាំដោយ ​លោក ចេង លាមហ៊ួត ដែរជាប្រធានផ្នែកឥណទាន និងក្រុមការងារមួយចំនួនទៀតបានចុះសួរសុខទុក្ខអតិថិជននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង ក្នុងស្រុករតនៈមណ្ឌ និងស្វែងយោលអំពីដំណោះស្រាយដែរអតិថិជនមានការយិតយាវក្នុងការបង់ត្រឡប់មកវិញនូវកម្ចី។